BCU là gì? Ý nghĩa của từ bcu - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 3 tháng 3, 2023

BCU là gì? Ý nghĩa của từ bcu

BCU là gì ?

BCU là “Basic Command Unit” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ BCU

BCU có nghĩa “Basic Command Unit”, dịch sang tiếng Việt là “Đơn vị chỉ huy cơ bản”.

BCU là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BCU là “Basic Command Unit”.

Một số kiểu BCU viết tắt khác:
+ Bengaluru City University: Đại học Thành phố Bengaluru.
+ British Canoe Union: Nghiệp đoàn ca nô Anh.
+ Bygeniou City United: Thành phố Bygeniou thống nhất.
+ Bugisu Cooperative Union: Liên minh hợp tác xã Bugisu.
+ Bumilangit Cinematic Universe: Vũ trụ điện ảnh Bumilangit.
+ British Commonwealth Union: Khối thịnh vượng chung Anh.
+ Balanced Configuration Unit: Đơn vị cấu hình cân bằng.
+ Central Bank of Uruguay: Ngân hàng trung ương Uruguay.
+ Beijing City University: Đại học thành phố Bắc Kinh.
+ BIOS Configuration Utility: Tiện ích cấu hình BIOS.
+ Birmingham City University: Đại học Thành phố Birmingham.
+ Body Central Unit: Bộ phận trung tâm cơ thể.
+ Business and Computer University: Đại học Kinh doanh và Máy tính.
+ Battle Creek Unlimited: Battle Creek không giới hạn.
+ Bethune-Cookman University: Đại học Bethune-Cookman.
+ Bird Control Unit: Bộ điều khiển chim.
+ Bethune–Cookman University: Đại học Bethune – Cookman.
+ Baxter Credit Union: Công đoàn tín dụng Baxter.
+ Birmingham Claimants Union: Công đoàn những người yêu cầu bồi thường Birmingham.
+ Barbados Cycling Union: Barbados đi xe đạp đoàn.

Post Top Ad