LSP là gì? Ý nghĩa của từ lsp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 3 tháng 3, 2023

LSP là gì? Ý nghĩa của từ lsp

LSP là gì ?

LSP là “Launch Services Program” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ LSP

LSP có nghĩa “Launch Services Program”, dịch sang tiếng Việt là “Khởi chạy chương trình dịch vụ”.

LSP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng LSP là “Launch Services Program”.

Một số kiểu LSP viết tắt khác:
+ Label Switched Path: Đường dẫn được Chuyển đổi Nhãn.
+ Layered Service Provider: Nhà cung cấp dịch vụ phân lớp.
+ Lightest Supersymmetric Particle: Hạt siêu đối xứng nhẹ nhất.
+ Language for Specific Purposes: Ngôn ngữ cho các Mục đích Cụ thể.
+ Limited Series Production: Sản xuất loạt giới hạn.
+ Liskov Substitution Principle: Nguyên tắc thay thế Liskov.
+ Language Server Protocol: Giao thức máy chủ ngôn ngữ.
+ Line Spectral Pairs: Các cặp quang phổ vạch.
+ Lithuanian Security Police: Cảnh sát An ninh Litva.
+ Localized Surface Plasmon: Plasmon bề mặt bản địa hóa.
+ Louisiana State Police: Cảnh sát bang Louisiana.
+ Left Sacrum Posterior: Trái Sacrum Posterior.
+ League for Salvini Premier: Giải đấu cho Salvini Premier.
+ London School of Philosophy: Trường Triết học Luân Đôn.
+ Light Strand Promoter: Người quảng cáo sợi nhẹ.
+ Launch Service Provider: Khởi chạy nhà cung cấp dịch vụ.
+ Local Symmetry-Preserving: Đối xứng cục bộ-Bảo tồn.
+ Loksatta Party: Đảng Loksatta.
+ Liberal Socialist Party: Đảng xã hội tự do.
+ Lightest superpartner: Siêu đối tác nhẹ nhất.
+ Label-Switched Path: Đường dẫn được chuyển đổi nhãn.
+ Library Services Platform: Nền tảng Dịch vụ Thư viện.
+ Launch Service Procurement: Khởi động Mua sắm Dịch vụ.
+ Line Spectrum Pair: Cặp phổ vạch.
+ Learning Style Profile: Hồ sơ phong cách học tập.
+ Liberal State Party: Đảng Nhà nước Tự do.
+ Liberal Socialists Party: Đảng Xã hội Tự do.
+ Local Service Providers: Nhà cung cấp dịch vụ địa phương.
+ Learning Support Programme: Chương trình hỗ trợ học tập.
+ Link State Packet: Liên kết gói trạng thái.
+ Laser Shock Peening: Làm bong tia laser.
+ Liberty State Park: Công viên Tiểu bang Liberty.
+ Louisiana State Penitentiary: Nhà tù tiểu bang Louisiana.
+ Lusaka Sanitation Programme: Chương trình vệ sinh Lusaka.
+ Louisiana State Prison: Nhà tù bang Louisiana.
+ Local Strategy Partnership: Đối tác Chiến lược Địa phương.
+ Lightning Strike Protection: Chống sét đánh.
+ Language Service Provider: Nhà cung cấp dịch vụ ngôn ngữ.
+ Lightest superparticle: Siêu hạt nhẹ nhất.
+ Lincoln Square Productions: Sản phẩm quảng trường Lincoln.
+ Lexical Similarity Percentage: Tỷ lệ phần trăm giống nhau từ vựng.
+ Laboratory of Systems Pharmacology: Phòng thí nghiệm Dược lý Hệ thống.
+ Live-Show Proven: Live-Show đã được chứng minh.
+ Line Spectral Pair: Cặp quang phổ vạch.
+ Lunar Solar Power: Điện Mặt Trời Mặt Trăng.
+ Local Service Provider: Nhà cung cấp dịch vụ địa phương.
+ Linux Support Package: Gói hỗ trợ Linux.
+ Linkse Socialistische Partij.
+ Leading Schools Program: Chương trình trường học hàng đầu.
+ Literacy Service Planning: Lập kế hoạch dịch vụ xóa mù chữ.
+ Life Science Partner: Đối tác Khoa học Đời sống.
+ Left Socialist Party: Đảng Xã hội còn lại.
+ Life Support Package: Gói hỗ trợ cuộc sống.
+ Lower Secondary Programme: Chương trình trung học cơ sở.
+ Language Science Press: Nhà xuất bản Khoa học Ngôn ngữ.

Post Top Ad