CBD là gì? Ý nghĩa của từ cbd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 1 tháng 3, 2023

CBD là gì? Ý nghĩa của từ cbd

CBD là gì ?

CBD là “Cloud-Based Design” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CBD

CBD có nghĩa “Cloud-Based Design”, dịch sang tiếng Việt là “Thiết kế dựa trên đám mây”.

CBD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CBD là “Cloud-Based Design”.

Một số kiểu CBD viết tắt khác:
+ Cannabidiol.
+ Convention on Biological Diversity: Hội nghị về đa dạng sinh học.
+ Central Business District: Khu trung tâm thương mại.
+ Corticobasal degeneration: Thoái hóa giác mạc.
+ Common Bile Duct: Ống mật chủ.
+ Commercial Bank of Dubai: Ngân hàng thương mại Dubai.
+ Compulsive Buying Disorder: Rối loạn mua hàng bắt buộc.
+ Christian Book Distributors: Nhà phân phối sách Cơ đốc giáo.
+ Chronic Beryllium Disease: Bệnh berili mãn tính.
+ Community-Based Development: Phát triển dựa vào cộng đồng.
+ Component-Based Development: Phát triển dựa trên thành phần.
+ Cloud and Big Data: Đám mây và Dữ liệu lớn.
+ Coffee Berry Disease: Bệnh quả cà phê.
+ Civilian Based Defense: Phòng thủ dựa trên dân sự.
+ Chemical Bath Disposition: Xử lý bồn tắm hóa chất.
+ Chemical Bath Deposition: Lắng đọng bồn tắm hóa chất.
+ Castro Business District: Khu thương mại Castro.
+ Commercial Business Districts: Khu kinh doanh thương mại.
+ Chemical and Biological Defense: Phòng thủ hóa học và sinh học.
+ Chitin Binding Domain: Tên miền ràng buộc chitin.
+ Corporate Business Development: Phát triển kinh doanh công ty.
+ Calgary Biofilm Device: Thiết bị màng sinh học Calgary.
+ Computational Biology Department: Khoa Sinh học Tính toán.
+ Chesapeake Bay Detachment: Biệt đội vịnh Chesapeake.
+ Commercial Business District: Khu kinh doanh thương mại.
+ Convention for Biological Diversity: Công ước đa dạng sinh học.
+ City Business District: Khu kinh doanh thành phố.
+ Cellulose-Binding Domain: Miền liên kết xenlulo.
+ Cytokine Binding Domain: Miền ràng buộc Cytokine.
+ Caveolin Binding Domain: Tên miền ràng buộc Caveolin.
+ Convention of Biological Diversity: Công ước Đa dạng Sinh học.
+ Culture, Brain, and Development: Văn hóa, Trí não và Phát triển.

Post Top Ad