CRUD là gì? Ý nghĩa của từ crud - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 4 tháng 3, 2023

CRUD là gì? Ý nghĩa của từ crud

CRUD là gì ?

CRUD là “Create, Read, Update, Delete” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CRUD

CRUD có nghĩa “Create, Read, Update, Delete”, dịch sang tiếng Việt là “Tạo, Đọc, Cập nhật, Xóa”.

CRUD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CRUD là “Create, Read, Update, Delete”.

Một số kiểu CRUD viết tắt khác:
+ Creation, Retrieval, Updates, Deletes: Tạo, Truy xuất, Cập nhật, Xóa.

Post Top Ad