EUCAST là gì? Ý nghĩa của từ eucast - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 2 tháng 3, 2023

EUCAST là gì? Ý nghĩa của từ eucast

EUCAST là gì ?

EUCAST là “European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ EUCAST

EUCAST có nghĩa “European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing”, dịch sang tiếng Việt là “Ủy ban Châu Âu về Thử nghiệm Tính nhạy cảm với Kháng sinh”.

EUCAST là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng EUCAST là “European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing”.

Post Top Ad