FOCUS là gì? Ý nghĩa của từ focus - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 4 tháng 3, 2023

FOCUS là gì? Ý nghĩa của từ focus

FOCUS là gì ?

FOCUS là “Fellowship of Catholic University Students” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FOCUS

FOCUS có nghĩa “Fellowship of Catholic University Students”, dịch sang tiếng Việt là “Học bổng của Sinh viên Đại học Công giáo”.

FOCUS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FOCUS là “Fellowship of Catholic University Students”.

Một số kiểu FOCUS viết tắt khác:
+ Fellowship of Christians in Universities & Schools: Học bổng của Cơ đốc nhân trong các trường Đại học & Trường học.
+ Federation on Computing in the United States: Liên đoàn về máy tính ở Hoa Kỳ.

Post Top Ad