MECE là gì? Ý nghĩa của từ mece - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 3 tháng 3, 2023

MECE là gì? Ý nghĩa của từ mece

MECE là gì ?

MECE là “Mutually Exclusive and Collectively Exhaustive” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MECE

MECE có nghĩa “Mutually Exclusive and Collectively Exhaustive”, dịch sang tiếng Việt là “Loại trừ lẫn nhau và toàn bộ”.

MECE là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MECE là “Mutually Exclusive and Collectively Exhaustive”.

Một số kiểu MECE viết tắt khác:
+ Mutually Exclusive, Comprehensively Exhaustive: Loại trừ lẫn nhau, Toàn diện.

Post Top Ad