OOF là gì? Ý nghĩa của từ oof - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 3 tháng 3, 2023

OOF là gì? Ý nghĩa của từ oof

OOF là gì ?

OOF là “Other Official Flows” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ OOF

OOF có nghĩa “Other Official Flows”, dịch sang tiếng Việt là “Các luồng chính thức khác”.

OOF là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng OOF là “Other Official Flows”.

Một số kiểu OOF viết tắt khác:
+ ONAP Optimization Framework: Khung tối ưu hóa ONAP.
+ Object-Oriented Feminism: Chủ nghĩa nữ quyền hướng đối tượng.

Post Top Ad