NUDE là gì? Ý nghĩa của từ nude - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 1 tháng 3, 2023

NUDE là gì? Ý nghĩa của từ nude

NUDE là gì ?

NUDE là “National Union of Domestic Employees” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ NUDE

NUDE có nghĩa “National Union of Domestic Employees”, dịch sang tiếng Việt là “Liên minh quốc gia về nhân viên giúp việc gia đình”.

NUDE là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NUDE là “National Union of Domestic Employees”.

Post Top Ad