OOPS là gì? Ý nghĩa của từ oops - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 3 tháng 3, 2023

OOPS là gì? Ý nghĩa của từ oops

OOPS là gì ?

OOPS là “Out Of Phase Stereo” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ OOPS

OOPS có nghĩa “Out Of Phase Stereo”, dịch sang tiếng Việt là “Âm thanh nổi ngoài pha”.

OOPS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng OOPS là “Out Of Phase Stereo”.

Một số kiểu OOPS viết tắt khác:
+ Opponent On-base Plus Slugging: Đối thủ trên cơ sở cộng với Slugging.
+ Open Courseware Prototype System: Hệ thống nguyên mẫu học liệu mở.
+ Out Of Pocket Spending: Chi tiêu ngoài túi.
+ Out-of-pocket payments: Thanh toán tiền túi.

Post Top Ad