OSFM là gì? Ý nghĩa của từ osfm - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 3 tháng 3, 2023

OSFM là gì? Ý nghĩa của từ osfm

OSFM là gì ?

OSFM là “Office of the State Fire Marshal” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ OSFM

OSFM có nghĩa “Office of the State Fire Marshal”, dịch sang tiếng Việt là “Văn phòng cảnh sát cứu hỏa nhà nước”.

OSFM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng OSFM là “Office of the State Fire Marshal”.

Một số kiểu OSFM viết tắt khác:
+ Office of the Illinois State Fire Marshal: Văn phòng cảnh sát cứu hỏa bang Illinois.
+ Oregon State Fire Marshal: Thống chế cứu hỏa bang Oregon.

Post Top Ad