PEER là gì? Ý nghĩa của từ peer - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 2 tháng 3, 2023

PEER là gì? Ý nghĩa của từ peer

PEER là gì ?

PEER là “Partnership for European Environmental Research” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PEER

PEER có nghĩa “Partnership for European Environmental Research”, dịch sang tiếng Việt là “Đối tác Nghiên cứu Môi trường Châu Âu”.

PEER là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PEER là “Partnership for European Environmental Research”.

Một số kiểu PEER viết tắt khác:
+ Public Employees for Environmental Responsibility: Cán bộ công nhân viên có trách nhiệm với môi trường.
+ Pacific Earthquake Engineering Research: Nghiên cứu Kỹ thuật Động đất Thái Bình Dương.

Post Top Ad