POJO là gì? Ý nghĩa của từ pojo - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 3 tháng 3, 2023

POJO là gì? Ý nghĩa của từ pojo

POJO là gì ?

POJO là “Plain Old Java Object” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ POJO

POJO có nghĩa “Plain Old Java Object”, dịch sang tiếng Việt là “Đối tượng Java Old Plain”.

POJO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng POJO là “Plain Old Java Object”.

Post Top Ad