RVP là gì? Ý nghĩa của từ rvp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 3 tháng 3, 2023

RVP là gì? Ý nghĩa của từ rvp

RVP là gì ?

RVP là “Radar Video Processor” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ RVP

RVP có nghĩa “Radar Video Processor”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ xử lý video radar”.

RVP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng RVP là “Radar Video Processor”.

Một số kiểu RVP viết tắt khác:
+ Reid Vapor Pressure: Áp suất hơi Reid.
+ Rajasthan Vikas Party: Bữa tiệc vikas Rajasthan.
+ Research in Values and Philosophy: Nghiên cứu về giá trị và triết học.
+ Regional Vice-President: Phó chủ tịch khu vực.
+ Rendezvous point: Điểm hẹn.

Post Top Ad