TOIL là gì? Ý nghĩa của từ toil - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 3 tháng 3, 2023

TOIL là gì? Ý nghĩa của từ toil

TOIL là gì ?

TOIL là “Time Off In Lieu” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ TOIL

TOIL có nghĩa “Time Off In Lieu”, dịch sang tiếng Việt là “Hết giờ ở Liễu”.

TOIL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TOIL là “Time Off In Lieu”.

Post Top Ad