SMURF là gì? Ý nghĩa của từ smurf - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 4 tháng 3, 2023

SMURF là gì? Ý nghĩa của từ smurf

SMURF là gì ?

SMURF là “Special Microbeam Utilization Research Facility” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SMURF

SMURF có nghĩa “Special Microbeam Utilization Research Facility”, dịch sang tiếng Việt là “Cơ sở Nghiên cứu Sử dụng Microbeam Đặc biệt”.

SMURF là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SMURF là “Special Microbeam Utilization Research Facility”.

Post Top Ad