SPI là gì? Ý nghĩa của từ spi - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 2 tháng 3, 2023

SPI là gì? Ý nghĩa của từ spi

SPI là gì ?

SPI là “Serial Peripheral Interface” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SPI

SPI có nghĩa “Serial Peripheral Interface”, dịch sang tiếng Việt là “Giao diện ngoại vi nối tiếp”.

SPI là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SPI là “Serial Peripheral Interface”.

Một số kiểu SPI viết tắt khác:
+ Singapore Power International: Quyền lực quốc tế singapore.
+ Swiss Performance Index: Chỉ số Hiệu suất Thụy Sĩ.
+ System Packet Interface: Giao diện gói hệ thống.
+ Security Parameter Index: Chỉ mục thông số bảo mật.
+ Sediment Profile Imagery: Hình ảnh hồ sơ trầm tích.
+ Simulations Publications Inc..
+ Service Provider Interface: Giao diện nhà cung cấp dịch vụ.
+ S-Phase index: Chỉ số pha S.
+ Public Interest, Inc..
+ Survey of Personal Incomes: Khảo sát thu nhập cá nhân.
+ Split Port Induction: Cảm ứng cổng tách.
+ Samples Per Inch: Mẫu mỗi inch.
+ Society of the Plastics Industry: Hiệp hội ngành công nghiệp nhựa.
+ Social Progress Index: Chỉ số tiến bộ xã hội.
+ Solder Paste Inspection: Kiểm tra hàn dán.
+ Silverstein Properties, Inc..
+ Sony Pictures Imageworks.
+ Sensitive Personal Information: Thông tin cá nhân nhạy cảm.
+ Superintendent of Public Instruction: Giám đốc hướng dẫn công cộng.
+ Southern Police Institute: Học viện Cảnh sát phía Nam.
+ Sierra Pacific Industries: Các ngành công nghiệp ở Thái Bình Dương.
+ Stuttering Prediction Instrument: Công cụ dự đoán nói lắp.
+ Soccer Power Index: Chỉ số sức mạnh bóng đá.
+ Single-Point Injection: Phun một điểm.
+ Shotmed Paper Industries: Ngành công nghiệp giấy bắn.
+ Sisters of Perpetual Indulgence: Chị em của sự ham mê vĩnh viễn.
+ Sonography Principles and Instrumentation: Nguyên tắc và thiết bị đo siêu âm.
+ Sediment Profile Imagery : Hình ảnh hồ sơ trầm tích.
+ Science Policy Initiative: Sáng kiến ​​Chính sách Khoa học.
+ Schizophrenia Proneness Instrument: Dụng cụ hỗ trợ bệnh tâm thần phân liệt.
+ Subud Publications International: Subud ấn phẩm quốc tế.
+ Selective Pressure Incorporation: Kết hợp áp suất có chọn lọc.
+ Synchronous Parallel Interface: Giao diện song song đồng bộ.
+ Student Press Initiative: Sáng kiến ​​báo chí sinh viên.
+ Stream Power Index: Chỉ số nguồn dòng.
+ Small Paddle Inductive: Quy nạp mái chèo nhỏ.
+ Software in the Public Interest: Phần mềm vì lợi ích công cộng.
+ Single-Point Interchange: Trao đổi một điểm.
+ Stateful Packet Inspection: Kiểm tra gói trạng thái.
+ Standardised Precipitation Index: Chỉ số lượng mưa chuẩn hóa.
+ Simulations Publications, Incorporated: Ấn phẩm Mô phỏng, Hợp nhất.
+ State Performance Index: Chỉ số Hiệu suất Tiểu bang.
+ Summary of Project Information: Tóm tắt thông tin dự án.
+ Software Products International: Sản phẩm phần mềm quốc tế.
+ Senior Police Inspectors: Thanh tra cảnh sát cấp cao.
+ Simulations Publications Incorporated: Các ấn phẩm mô phỏng được hợp nhất.
+ Space Partnership International: Quan hệ đối tác không gian quốc tế.
+ Socialist Party of Ireland: Đảng xã hội chủ nghĩa Ireland.
+ Saha Pathana Inter-Holding.
+ Salmonella Pathogenicity Island: Đảo Salmonella gây bệnh.
+ Scientific Pandemic Influenza Committee: Ủy ban Khoa học về Đại dịch Cúm.
+ Singapore Paranormal Investigators: Các nhà điều tra huyền bí Singapore.
+ Split-Port Induction: Cảm ứng cổng tách.
+ Society for Philosophical Inquiry: Hiệp hội Nghiên cứu Triết học.
+ Stochastic Pre-Ignition: Đánh lửa trước ngẫu nhiên.
+ Smart Policing Initiative: Sáng kiến ​​chính sách thông minh.
+ Standardized Precipitation Index: Chỉ số lượng mưa chuẩn hóa.
+ Singapore Powerlifting Invitationals.
+ Satkhira Polytechnic Institute: Học viện bách khoa Satkhira.
+ Social Policy Institute: Viện chính sách xã hội.
+ Schedule Performance Index: Chỉ số hiệu suất lịch biểu.
+ Sediment Profile Imaging: Hình ảnh hồ sơ trầm tích.
+ Selective Population Inversion: Đảo ngược quần thể có chọn lọc.
+ St. Pascual Institution: Học viện St. Pascual.
+ Social Policy and Intervention: Chính sách xã hội và sự can thiệp.
+ Scholarly Publishers Indicators: Các chỉ số về Nhà xuất bản Học thuật.
+ Specific Polluosensitivity Index: Chỉ số nhạy cảm cụ thể.
+ Services Preparatory Institute: Viện chuẩn bị dịch vụ.

Post Top Ad