SRGB là gì? Ý nghĩa của từ srgb - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 1 tháng 3, 2023

SRGB là gì? Ý nghĩa của từ srgb

SRGB là gì ?

SRGB là “Standard Red Green Blue” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SRGB

SRGB có nghĩa “Standard Red Green Blue”, dịch sang tiếng Việt là “Tiêu chuẩn đỏ xanh xanh lam”.

SRGB là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SRGB là “Standard Red Green Blue”.

Post Top Ad