YRS là gì? Ý nghĩa của từ yrs - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 3 tháng 3, 2023

YRS là gì? Ý nghĩa của từ yrs

YRS là gì ?

YRS là “Years” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ YRS

YRS có nghĩa “Years”, dịch sang tiếng Việt là “Năm”.

YRS là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng YRS là “Years”.

Một số kiểu YRS viết tắt khác:
+ Yakima Research Station: Trạm nghiên cứu Yakima.
+ Youth Resources and Sports: Tài nguyên Thanh niên và Thể thao.

Post Top Ad