AOX là gì? Ý nghĩa của từ aox - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 11 tháng 8, 2023

AOX là gì? Ý nghĩa của từ aox

AOX là gì ?

AOX là “Adsorbable Organic Halides” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ AOX

AOX có nghĩa “Adsorbable Organic Halides”, dịch sang tiếng Việt là “Halide hữu cơ có thể hấp phụ”.

AOX là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng AOX là “Adsorbable Organic Halides”.

Một số kiểu AOX viết tắt khác:
+ Alternative oxidase: Oxy hóa thay thế.
+ Oxygen-dependent alcohol oxidase: Oxy hóa rượu phụ thuộc oxy.

Post Top Ad