ARO là gì? Ý nghĩa của từ aro - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 30 tháng 8, 2023

ARO là gì? Ý nghĩa của từ aro

ARO là gì ?

ARO là “Annual Rate of Occurrence” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ARO

ARO có nghĩa “Annual Rate of Occurrence”, dịch sang tiếng Việt là “Tỷ lệ xuất hiện hàng năm”.

ARO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ARO là “Annual Rate of Occurrence”.

Một số kiểu ARO viết tắt khác:
+ Asset Retirement Obligation: Nghĩa vụ hưu trí tài sản.
+ Agricultural Research Organization: Tổ chức nghiên cứu nông nghiệp.
+ American Ragtime Octette.
+ Army Research Office: Văn phòng nghiên cứu quân đội.
+ Autosomal Recessive Osteopetrosis: Bệnh xương hóa đá lặn nhiễm sắc thể thường.
+ Alternate Responsible Official: Cán bộ chịu trách nhiệm thay thế.
+ Absa Regional Operations: Hoạt động khu vực Absa.
+ Asia Record Organisation: Tổ chức Kỷ lục Châu Á.
+ Alumni Relations Office: Phòng Quan hệ Cựu sinh viên.
+ Asset Recovery Offices: Văn phòng thu hồi tài sản.
+ Application Release Orchestration: Phối hợp phát hành ứng dụng.
+ Academic Research Organization: Tổ chức nghiên cứu học thuật.
+ Association for Regional Observatories: Hiệp hội các đài quan sát khu vực.
+ Antibiotic Resistance Ontology: Ontology kháng kháng sinh.
+ Algonquin Radio Observatory: Đài thiên văn Algonquin.
+ Arnold Research Organization: Tổ chức nghiên cứu Arnold.
+ Association of Ramaytush Ohlone: Hiệp hội Ramaytush Ohlone.
+ Asian Relations Organization: Tổ chức Quan hệ Châu Á.
+ Arctic Research Office: Văn phòng nghiên cứu Bắc Cực.
+ Afghanistan Relief Organization: Tổ chức Cứu trợ Afghanistan.
+ Alumnae Relations Officer: Cán bộ quan hệ cựu sinh viên.
+ Automatic Recovery Option: Tùy chọn khôi phục tự động.
+ Admission and Registration Office: Văn phòng tuyển sinh và đăng ký.
+ Arizona Radio Observatory: Đài thiên văn Đài phát thanh Arizona.
+ Asset Retirement Obligations: Nghĩa vụ hưu trí tài sản.
+ Administrative and Recruitment Organisation: Tổ chức hành chính và tuyển dụng.
+ Asian Regional Organisation: Tổ chức khu vực Châu Á.
+ African Regional Organisation: Tổ chức khu vực châu Phi.
+ Architecture Research Office: Văn phòng nghiên cứu kiến ​​trúc.

Post Top Ad