ASPCA là gì? Ý nghĩa của từ aspca - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 25 tháng 8, 2023

ASPCA là gì? Ý nghĩa của từ aspca

ASPCA là gì ?

ASPCA là “American Society for the Prevention of Cruelty to Animals” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ASPCA

ASPCA có nghĩa “American Society for the Prevention of Cruelty to Animals”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội phòng chống ngược đãi động vật Hoa Kỳ”.

ASPCA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ASPCA là “American Society for the Prevention of Cruelty to Animals”.

Post Top Ad