EPG là gì? Ý nghĩa của từ epg - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 25 tháng 8, 2023

EPG là gì? Ý nghĩa của từ epg

EPG là gì ?

EPG là “Electronic Program Guide” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ EPG

EPG có nghĩa “Electronic Program Guide”, dịch sang tiếng Việt là “Hướng dẫn chương trình điện tử”.

EPG là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng EPG là “Electronic Program Guide”.

Một số kiểu EPG viết tắt khác:
+ Eminent Persons Group: Nhóm nhân vật nổi tiếng.
+ Electropalatography: Điện tâm đồ.
+ Electronic Protection Group: Nhóm bảo vệ điện tử.
+ Electronic Programming Guide: Hướng dẫn lập trình điện tử.
+ Energy Price Guarantee: Đảm bảo giá năng lượng.
+ Experimental Proving Ground: Cơ sở chứng minh thử nghiệm.
+ Engineering Policy Guide: Hướng dẫn chính sách kỹ thuật.
+ Empire Playing Game: Đế Chế Chơi Game.
+ Electromagnetic Perceptive Gene: Gene cảm nhận điện từ.
+ Einstein's Physics Group: Nhóm vật lý của Einstein.
+ European Participating Governments: Chính phủ tham gia châu Âu.
+ Economic Policy Group: Nhóm chính sách kinh tế.
+ Enduring Power of Giardianship: Sức mạnh lâu dài của Giardianship.
+ Educational Psychology and Guidance: Tâm lý giáo dục và hướng dẫn.
+ Electronic Proving Ground: Cơ sở chứng minh điện tử.
+ Embryonic Peripheral Glia: Phôi ngoại vi Glia.
+ Experimental Proving Grounds: Căn cứ chứng minh thử nghiệm.
+ Educational Planning Group: Nhóm kế hoạch giáo dục.
+ Excluded Protecting Group: Nhóm bảo vệ bị loại trừ.

Post Top Ad