CEJ là gì? Ý nghĩa của từ cej - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 25 tháng 8, 2023

CEJ là gì? Ý nghĩa của từ cej

CEJ là gì ?

CEJ là “Continuing Exclusive Jurisdiction” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CEJ

CEJ có nghĩa “Continuing Exclusive Jurisdiction”, dịch sang tiếng Việt là “Tiếp tục độc quyền tài phán”.

CEJ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CEJ là “Continuing Exclusive Jurisdiction”.

Một số kiểu CEJ viết tắt khác:
+ Cementoenamel junction: Ngã ba men xi măng.
+ Japanese Studies Center: Trung tâm học tiếng Nhật.
+ Center for Educational Justice: Trung tâm tư pháp giáo dục.
+ Center for Excellence in Journalism: Trung tâm báo chí xuất sắc.
+ Coal emjoules: Emjoule than.
+ Cemento-enamel junction: Ngã ba xi măng-men.
+ Chicago Evening Journal: Tạp chí buổi tối Chicago.
+ Collegium Europaeum Jenense: Trường đại học Europaeum Jenense.
+ Chemical Education Journal: Tạp chí giáo dục hóa học.

Post Top Ad