ATH là gì? Ý nghĩa của từ ath - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 28 tháng 8, 2023

ATH là gì? Ý nghĩa của từ ath

ATH là gì ?

ATH là “Aggregate Tuning Hours” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ATH

ATH có nghĩa “Aggregate Tuning Hours”, dịch sang tiếng Việt là “Tổng số giờ điều chỉnh”.

ATH là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ATH là “Aggregate Tuning Hours”.

Một số kiểu ATH viết tắt khác:
+ Associate in Theology: Liên kết trong thần học.
+ Around the Horn: Xung quanh sừng.
+ Absolute threshold of hearing: Ngưỡng nghe tuyệt đối.
+ Affect Transfer Hypothesis: Ảnh hưởng đến giả thuyết chuyển giao.
+ astatine hydride: astatin hydrua.
+ Air Transportable Hospital: Bệnh viện vận tải hàng không.

Post Top Ad