CISC là gì? Ý nghĩa của từ cisc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 29 tháng 8, 2023

CISC là gì? Ý nghĩa của từ cisc

CISC là gì ?

CISC là “Criminal Investigation Service Command” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CISC

CISC có nghĩa “Criminal Investigation Service Command”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ tư lệnh điều tra hình sự”.

CISC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CISC là “Criminal Investigation Service Command”.

Một số kiểu CISC viết tắt khác:
+ Complex Instruction Set Computer: Máy tính tập lệnh phức tạp.
+ Criminal Intelligence Service Canada: Cơ quan Tình báo Hình sự Canada.
+ Complex Instruction Set Computing: Máy tính tập lệnh phức tạp.
+ Clinical Imaging Sciences Centre: Trung tâm khoa học hình ảnh lâm sàng.
+ Centre for International Scientific Cooperation: Trung tâm Hợp tác Khoa học Quốc tế.
+ CRTC Interconnection Steering Committee: Ban chỉ đạo kết nối CRTC.
+ Citizens Information Service Centers: Trung tâm Dịch vụ Thông tin Công dân.
+ Collective against Impunity and the Stigmatization of Communities: Tập thể chống lại sự miễn trừ và sự kỳ thị của cộng đồng.
+ Catholic Independent Schools’ Conference: Hội nghị các trường độc lập Công giáo.
+ Community Innovations Studies Center: Trung tâm nghiên cứu đổi mới cộng đồng.
+ Coomera Indoor Sports Centre: Trung tâm thể thao trong nhà Coomera.
+ Center for Interdisciplinary Scientific Computation: Trung tâm tính toán khoa học liên ngành.

Post Top Ad