EHA là gì? Ý nghĩa của từ eha - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 30 tháng 8, 2023

EHA là gì? Ý nghĩa của từ eha

EHA là gì ?

EHA là “Ethernet Hardware Address” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ EHA

EHA có nghĩa “Ethernet Hardware Address”, dịch sang tiếng Việt là “Địa chỉ phần cứng Ethernet”.

EHA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng EHA là “Ethernet Hardware Address”.

Một số kiểu EHA viết tắt khác:
+ European Hematology Association: Hiệp hội huyết học châu Âu.
+ Electro-hydrostatic actuators: Thiết bị truyền động thủy tĩnh điện.
+ Economic History Association: Hiệp hội lịch sử kinh tế.
+ East Holmes Academy: Học viện Đông Holmes.
+ Environmental Health Australia: Sức khỏe Môi trường Úc.
+ Electro-hydrostatic actuation: Truyền động điện thủy tĩnh.
+ Explosive Hazard Avoidance: Phòng tránh nguy cơ cháy nổ.
+ Education of the Handicapped Act: Giáo dục của Đạo luật Người khuyết tật.
+ Emmanuel Hospital Association: Hiệp hội bệnh viện Emmanuel.
+ English Hockey Association: Hiệp hội khúc côn cầu Anh.
+ Emergency and Humanitarian Action: Hành động khẩn cấp và nhân đạo.
+ Edward Hamilton Aitken.
+ Egg Hatch Assay: Xét nghiệm nở trứng.
+ English Heritage Archive: Lưu trữ Di sản Anh.
+ European Haematology Association: Hiệp hội huyết học châu Âu.
+ Epstein Hebrew Academy: Học viện tiếng Do Thái Epstein.
+ Exchange Hosted Archive: Lưu trữ được lưu trữ trên Exchange.
+ England Handball Association: Hiệp hội bóng ném Anh.
+ Emmanuel Healthcare Association: Hiệp hội chăm sóc sức khỏe Emmanuel.

Post Top Ad