COMBO là gì? Ý nghĩa của từ combo - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 15 tháng 8, 2023

COMBO là gì? Ý nghĩa của từ combo

COMBO là gì ?

COMBO là “Combined Arts and Educational Council” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ COMBO

COMBO có nghĩa “Combined Arts and Educational Council”, dịch sang tiếng Việt là “Hội đồng nghệ thuật và giáo dục kết hợp”.

COMBO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng COMBO là “Combined Arts and Educational Council”.

Post Top Ad