COPE là gì? Ý nghĩa của từ cope - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 16 tháng 8, 2023

COPE là gì? Ý nghĩa của từ cope

COPE là gì ?

COPE là “Communications Opportunity, Promotion and Enhancement” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ COPE

COPE có nghĩa “Communications Opportunity, Promotion and Enhancement”, dịch sang tiếng Việt là “Cơ hội truyền thông, quảng bá và nâng cao”.

COPE là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng COPE là “Communications Opportunity, Promotion and Enhancement”.

Một số kiểu COPE viết tắt khác:
+ Committee on Publication Ethics: Ủy ban Đạo đức xuất bản.
+ Council of Pacific Education: Hội đồng Giáo dục Thái Bình Dương.
+ Congress of the People: Đại hội nhân dân.
+ Coalition of Progressive Electors: Liên minh các cử tri cấp tiến.
+ Canadian Office and Professional Employees: Văn phòng Canada và nhân viên chuyên nghiệp.
+ Committee on Public Enterprises: Ủy ban về doanh nghiệp công cộng.
+ Committee for Original Peoples’ Entitlement: Ủy ban Quyền của Người gốc.
+ Cooperative Purchasing Effort: Nỗ lực mua hàng hợp tác.
+ Committee on Political Education: Ban giáo dục chính trị.
+ Career Opportunity Preparation Education: Cơ hội nghề nghiệp Chuẩn bị Giáo dục.
+ Committee on Professional Ethics: Ủy ban đạo đức nghề nghiệp.

Post Top Ad