COSO là gì? Ý nghĩa của từ coso - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 20 tháng 8, 2023

COSO là gì? Ý nghĩa của từ coso

COSO là gì ?

COSO là “Club Operations and Student Organisations” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ COSO

COSO có nghĩa “Club Operations and Student Organisations”, dịch sang tiếng Việt là “Hoạt động câu lạc bộ và tổ chức sinh viên”.

COSO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng COSO là “Club Operations and Student Organisations”.

Một số kiểu COSO viết tắt khác:
+ Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission: Ủy ban các Tổ chức Bảo trợ của Ủy ban Treadway.
+ Council on Student Organizations: Hội đồng về các tổ chức sinh viên.

Post Top Ad