EDC là gì? Ý nghĩa của từ edc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 20 tháng 8, 2023

EDC là gì? Ý nghĩa của từ edc

EDC là gì ?

EDC là “Everyday carry” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ EDC

EDC có nghĩa “Everyday carry”, dịch sang tiếng Việt là “Hàng ngày mang theo”.

EDC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng EDC là “Everyday carry”.

Một số kiểu EDC viết tắt khác:
+ European Defence Community: Cộng đồng Quốc phòng Châu Âu.
+ Education Development Center: Trung tâm phát triển giáo dục.
+ Ecobank Development Corporation: Công ty cổ phần phát triển ngân hàng sinh thái.
+ Epidermal Differentiation Complex: Phức hợp biệt hóa biểu bì.
+ Electric Daisy Carnival: Lễ hội hoa cúc điện.
+ European Documentation Centre: Trung tâm Tài liệu Châu Âu.
+ Electronic Diesel Control: Điều khiển Diesel điện tử.
+ European Development Centre: Trung tâm Phát triển Châu Âu.
+ Entrepreneurial Development Center: Trung tâm phát triển khởi nghiệp.
+ European Defense Community: Cộng đồng Quốc phòng Châu Âu.
+ Economic Development Corporation: Tổng công ty phát triển kinh tế.
+ Economic Development Commission: Ủy ban phát triển kinh tế.
+ Electronic Dispersion Compensation: Bù tán sắc điện tử.
+ Economic Development Conveyance: Chuyển tải phát triển kinh tế.
+ Ethics and Disciplinary Commission: Ủy ban Đạo đức và Kỷ luật.
+ Estimated date of confinement: Ước tính ngày giam cầm.
+ Eastern Dharwar Craton: Đông Dharwar Craton.
+ Export Development Canada: Phát triển Xuất khẩu Canada.
+ Electronic Data Capture: Thu thập dữ liệu điện tử.
+ Export Development Canada: Phát triển xuất khẩu Canada.
+ Ethylene Dichloride: Etylen điclorua.
+ Epidemiology and Disease Control: Dịch tễ học và kiểm soát dịch bệnh.
+ Enterprise Development Centre: Trung tâm phát triển doanh nghiệp.
+ Edgerton Digital Collections: Bộ sưu tập kỹ thuật số Edgerton.
+ Enterprise Development Center: Trung tâm phát triển doanh nghiệp.
+ Eurasia Drilling Company: Công Ty Khoan Á Âu.
+ Energy Development Corporation: Công Ty Cổ Phần Phát Triển Năng Lượng.
+ Engineering & Development Centre: Trung tâm Kỹ thuật & Phát triển.
+ Eastern Defense Command: Bộ tư lệnh phòng thủ phía đông.
+ Entrepreneur Development Centre: Trung tâm phát triển doanh nhân.
+ Enterprise Data Centres: Trung tâm dữ liệu doanh nghiệp.
+ European Drift Championship: Giải vô địch trôi dạt châu Âu.
+ Enterprise Data Catalog: Danh mục dữ liệu doanh nghiệp.
+ Efficient Dual Clutch: Ly hợp kép hiệu quả.
+ Engineering Design and Communication: Thiết kế Kỹ thuật và Truyền thông.
+ Electrical Development Company: Công ty phát triển điện.
+ Executive Development Center: Trung tâm phát triển điều hành.
+ European Data Centre: Trung tâm dữ liệu Châu Âu.
+ European Distribution Center: Trung tâm phân phối Châu Âu.
+ Eco-Development Committee: Ủy ban phát triển sinh thái.
+ Earth Defence Council: Hội đồng phòng thủ trái đất.
+ Eddy Dissipation Concept: Khái niệm tản xoáy.
+ Explosive Detection Canines: Răng nanh phát hiện chất nổ.
+ Endocrine-Disrupting Chemicals: Hóa chất gây rối loạn nội tiết.
+ Entrepreneur Development Cell: Tế bào phát triển doanh nhân.
+ Endocrine Disrupting Compound: Hợp chất gây rối loạn nội tiết.
+ Energy Data Collection: Thu thập dữ liệu năng lượng.
+ Emirates Driving Company: Công ty Lái xe Emirates.
+ Endocrine Disruptor Chemical: Hóa chất gây rối loạn nội tiết.
+ Entrepreneurship Development Cell: Tế bào phát triển tinh thần kinh doanh.
+ Executive Development Course: Khóa học phát triển điều hành.
+ Error Detection Code: Mã phát hiện lỗi.
+ Eastern Distribution Center: Trung Tâm Phân Phối Miền Đông.
+ Emergency Dispatch Center: Trung tâm điều phối khẩn cấp.
+ Earth Day Canada: Ngày Trái đất Canada.
+ Elsick Development Company: Công ty phát triển Elsick.
+ Extraordinary Delegates Conference: Hội nghị đại biểu bất thường.
+ Emporis Data Committee: Ủy ban dữ liệu Emporis.
+ Educational Development Centre: Trung tâm phát triển giáo dục.
+ Electricity Development Corporation: Tổng công ty phát triển điện lực.
+ Education Development Centre: Trung tâm phát triển giáo dục.
+ Environmental Defense Center: Trung tâm bảo vệ môi trường.
+ Engineering Design Center: Trung tâm thiết kế kỹ thuật.
+ European Documentation Centres: Trung tâm Tài liệu Châu Âu.
+ Environmental Design Consultants: Tư vấn thiết kế môi trường.
+ Epidemiology Data Center: Trung tâm dữ liệu dịch tễ học.
+ Every Drop Counts: Mỗi giọt đều có giá trị.
+ Educational Development Center: Trung tâm phát triển giáo dục.
+ Entertainment Distribution Company: Công ty phân phối giải trí.
+ Electric Distribution Companies: Công ty phân phối điện.
+ Economic Development Council: Hội đồng phát triển kinh tế.
+ Engineering Design Centre: Trung tâm thiết kế kỹ thuật.
+ Economic Development Conveyances: Phương tiện phát triển kinh tế.
+ Error Detection and Correction: Phát hiện và sửa lỗi.
+ Ecological Design Consortium: Hiệp hội thiết kế sinh thái.
+ Envisionment and Discovery Collaboratory: Hợp tác hình dung và khám phá.
+ Entrepreneurship Development Center: Trung tâm phát triển khởi nghiệp.
+ European Draughts Federation: Liên đoàn Dự thảo Châu Âu.

Post Top Ad