DAR là gì? Ý nghĩa của từ dar - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 27 tháng 8, 2023

DAR là gì? Ý nghĩa của từ dar

DAR là gì ?

DAR là “Display Aspect Ratio” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DAR

DAR có nghĩa “Display Aspect Ratio”, dịch sang tiếng Việt là “Tỷ lệ khung hình hiển thị”.

DAR là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DAR là “Display Aspect Ratio”.

Một số kiểu DAR viết tắt khác:
+ Daughters of the American Revolution: Con gái của Cách mạng Mỹ.
+ Department of Agrarian Reform: Vụ cải cách ruộng đất.
+ Definite Article Reduction: Giảm điều khoản xác định.
+ Designated Airworthiness Representative: Đại diện đủ điều kiện bay được chỉ định.
+ Danske Artilleriregiment: Trung đoàn Pháo binh Danske.
+ Drag-Along Right: Kéo dọc sang phải.
+ Dynamic Alternative Routing: Định tuyến thay thế động.
+ Dominion Atlantic Railway: Đường sắt Dominion Đại Tây Dương.
+ Day-After Recall: Thu Hồi Ngày Sau.
+ Division of Administrative Rules: Bộ phận các quy tắc hành chính.
+ Day-After-Recall: Ngày Sau Nhớ Lại.
+ Dedicated Appleseed Range: Phạm vi Appleseed chuyên dụng.
+ Defense Acquisition Radar: Radar thu thập quốc phòng.
+ Direct Autumn Release: Phát hành mùa thu trực tiếp.
+ Development at Anderson Road: Phát triển tại đường Anderson.
+ Data at Rest: Dữ liệu ở phần còn lại.
+ Draft Archaeological Report: Dự thảo Báo cáo Khảo cổ học.
+ Department of Agricultural Research: Khoa Nghiên cứu Nông nghiệp.
+ Digital Assets Repository: Kho lưu trữ tài sản kỹ thuật số.
+ Division of Aquatic Resources: Phòng Tài nguyên Thủy sản.

Post Top Ad