DEO là gì? Ý nghĩa của từ deo - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 15 tháng 8, 2023

DEO là gì? Ý nghĩa của từ deo

DEO là gì ?

DEO là “Direct-Entry Officer” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DEO

DEO có nghĩa “Direct-Entry Officer”, dịch sang tiếng Việt là “Cán bộ nhập cảnh trực tiếp”.

DEO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DEO là “Direct-Entry Officer”.

Một số kiểu DEO viết tắt khác:
+ Department of Extranormal Operations: Sở Hoạt động Bất thường.
+ Defence Estate Optimisation: Tối ưu hóa bất động sản quốc phòng.
+ Design Executive Officer: Cán bộ điều hành thiết kế.
+ District Educational Officers: Cán bộ giáo dục huyện.
+ Defence Exhibition Organisation: Tổ chức triển lãm quốc phòng.
+ Departmental Executive Officer: Cán bộ điều hành bộ phận.
+ District Emergency Office: Văn phòng Khẩn cấp Quận.
+ District Education Officer: Cán bộ giáo dục huyện.
+ Division of Enterprise Operations: Phòng Nghiệp vụ Doanh nghiệp.
+ District Educational Officer: Cán bộ giáo dục huyện.
+ Department of Economic Opportunity: Bộ Cơ hội Kinh tế.
+ District Electoral Officer: Cán bộ bầu cử quận.
+ Data Entry Operator: Toán tử nhập liệu.

Post Top Ad