SMUT là gì? Ý nghĩa của từ smut - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 15 tháng 8, 2023

SMUT là gì? Ý nghĩa của từ smut

SMUT là gì ?

SMUT là “Single Motor Unit Training” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SMUT

SMUT có nghĩa “Single Motor Unit Training”, dịch sang tiếng Việt là “Đào tạo đơn vị động cơ”.

SMUT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SMUT là “Single Motor Unit Training”.

Post Top Ad