ECPM là gì? Ý nghĩa của từ ecpm - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 9 tháng 8, 2023

ECPM là gì? Ý nghĩa của từ ecpm

ECPM là gì ?

ECPM là “European Christian Political Movement” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ECPM

ECPM có nghĩa “European Christian Political Movement”, dịch sang tiếng Việt là “Phong trào chính trị Kitô giáo châu Âu”.

ECPM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ECPM là “European Christian Political Movement”.

Một số kiểu ECPM viết tắt khác:
+ Effective Cost Per Mille: Chi phí hiệu quả trên mỗi Mille.
+ European School of Chemistry, Polymers and Materials: Trường Hóa học, Polyme và Vật liệu Châu Âu.

Post Top Ad