EDX là gì? Ý nghĩa của từ edx - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 15 tháng 8, 2023

EDX là gì? Ý nghĩa của từ edx

EDX là gì ?

EDX là “Energy Dispersive X-ray” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ EDX

EDX có nghĩa “Energy Dispersive X-ray”, dịch sang tiếng Việt là “Tia X tán sắc năng lượng”.

EDX là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng EDX là “Energy Dispersive X-ray”.

Một số kiểu EDX viết tắt khác:
+ Event Driven Executive: Điều hành hướng sự kiện.
+ Electrodiagnosis: Chẩn đoán điện.
+ Electrodiagnostic: Chẩn đoán điện.

Post Top Ad