EJB là gì? Ý nghĩa của từ ejb - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 30 tháng 8, 2023

EJB là gì? Ý nghĩa của từ ejb

EJB là gì ?

EJB là “Enterprise JavaBeans” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ EJB

EJB có nghĩa “Enterprise JavaBeans”, dịch sang tiếng Việt là “Doanh nghiệp JavaBeans”.

EJB là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng EJB là “Enterprise JavaBeans”.

Một số kiểu EJB viết tắt khác:
+ Jakarta Enterprise Beans.
+ Enterprise Java Beans: Đậu Java doanh nghiệp.
+ Edward J. Bloustein School of Planning and Public Policy: Edward J. Bloustein Trường Kế hoạch và Chính sách Công.
+ Egyptian Junior Business Association: Hiệp hội doanh nghiệp trẻ em Ai Cập.

Post Top Ad