FCN là gì? Ý nghĩa của từ fcn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 26 tháng 8, 2023

FCN là gì? Ý nghĩa của từ fcn

FCN là gì ?

FCN là “Friendship, Commerce and Navigation” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FCN

FCN có nghĩa “Friendship, Commerce and Navigation”, dịch sang tiếng Việt là “Hữu nghị, Thương mại và Điều hướng”.

FCN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FCN là “Friendship, Commerce and Navigation”.

Một số kiểu FCN viết tắt khác:
+ Federation of Canadian Naturists: Liên đoàn các nhà khỏa thân Canada.
+ Federal Convention of Namibia: Công ước Liên bang Namibia.
+ Furzedown Community Network: Mạng cộng đồng Furzedown.
+ Faith Community Nursing: Điều dưỡng cộng đồng đức tin.
+ Fully Convolutional Network: Mạng kết hợp hoàn toàn.
+ Ferrocarril Central Norte.
+ Foundation Charles Nkazamyampi: Quỹ Charles Nkazamyampi.
+ Fondo Cafetero Nacional.

Post Top Ad