FLEX là gì? Ý nghĩa của từ flex - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 28 tháng 8, 2023

FLEX là gì? Ý nghĩa của từ flex

FLEX là gì ?

FLEX là “Foreign Language Examination” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FLEX

FLEX có nghĩa “Foreign Language Examination”, dịch sang tiếng Việt là “Thi ngoại ngữ”.

FLEX là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FLEX là “Foreign Language Examination”.

Một số kiểu FLEX viết tắt khác:
+ Focus on Labour Exploitation: Tập trung vào khai thác lao động.
+ FLuorescence EXplorer: Máy khám phá huỳnh quang.
+ FieldWorks Language Explorer: Trình khám phá ngôn ngữ FieldWorks.
+ Future Leaders Exchange: Trao đổi nhà lãnh đạo tương lai.
+ Federation Licensing Examination: Kiểm tra giấy phép liên đoàn.
+ Flextronics: Điện tử linh hoạt.
+ Femtosecond lenticule extraction: Chiết xuất hạt đậu Femto giây.
+ Foreign Language EXperience/EXploratory: Ngoại ngữ TRẢI NGHIỆM / KHÁM PHÁ.
+ Film Log EDL Exchange: Nhật ký phim Trao đổi EDL.
+ Fleet Landing Exercises: Bài tập đổ bộ hạm đội.
+ Flexible Logistics and Exploration: Logistics và thăm dò linh hoạt.

Post Top Ad