GRR là gì? Ý nghĩa của từ grr - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 30 tháng 8, 2023

GRR là gì? Ý nghĩa của từ grr

GRR là gì ?

GRR là “Gross Reproduction Rate” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ GRR

GRR có nghĩa “Gross Reproduction Rate”, dịch sang tiếng Việt là “Tỷ lệ sinh sản gộp”.

GRR là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GRR là “Gross Reproduction Rate”.

Một số kiểu GRR viết tắt khác:
+ Grand Repetition Rate: Tỷ lệ lặp lại lớn.
+ Gradual Release of Responsibility: Dần dần từ bỏ trách nhiệm.
+ Georgetown Railroad: Đường sắt Georgetown.
+ General Reevaluation Report: Báo cáo đánh giá lại chung.
+ Gear Reduction Ratio: Tỷ lệ giảm bánh răng.
+ Gender and Reproductive Rights: Giới và Quyền sinh sản.
+ Great River Road: Đường Sông Lớn.
+ Gate River Run: Cổng sông Run.
+ Glycine Rich Region: Vùng giàu Glycine.
+ Guestroom Records Records: Hồ sơ phòng khách Hồ sơ.
+ Glasgow Roller Recruits: Tuyển dụng con lăn Glasgow.
+ Gainesville Roller Rebels: Phiến quân Gainesville.
+ Greater Religious Responsibility: Trách nhiệm tôn giáo lớn hơn.

Post Top Ad