HCF là gì? Ý nghĩa của từ hcf - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 27 tháng 8, 2023

HCF là gì? Ý nghĩa của từ hcf

HCF là gì ?

HCF là “Host Cell Factor” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ HCF

HCF có nghĩa “Host Cell Factor”, dịch sang tiếng Việt là “Yếu tố tế bào chủ”.

HCF là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HCF là “Host Cell Factor”.

Một số kiểu HCF viết tắt khác:
+ Hutchinson Correctional Facility: Cơ sở cải huấn Hutchinson.
+ Hybrid Coordination Function: Chức năng phối hợp lai.
+ Honolulu Control Facility: Cơ sở Kiểm soát Honolulu.
+ Highest Common Factor: Yếu tố phổ biến nhất.
+ Hamilton Community Foundation: Tổ chức cộng đồng Hamilton.
+ Healthcare Connect Fund: Quỹ kết nối chăm sóc sức khỏe.
+ High Cycle Fatigue: Mệt mỏi chu kỳ cao.
+ Historic Charleston Foundation: Quỹ lịch sử Charleston.
+ Hungarian Chess Federation: Liên đoàn cờ Hungary.
+ Hundred Cubic Feet: Trăm mét khối.
+ Host Command Facility: Cơ sở chỉ huy máy chủ.
+ Hellenic Cricket Federation: Liên đoàn cricket Hy Lạp.
+ Hope Case Foundation: Tổ chức trường hợp hy vọng.
+ Heritage Conservation Fund: Quỹ bảo tồn di sản.
+ Hawaii Community Foundation: Quỹ cộng đồng Hawaii.

Post Top Ad