INSPIRE là gì? Ý nghĩa của từ inspire - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 17 tháng 8, 2023

INSPIRE là gì? Ý nghĩa của từ inspire

INSPIRE là gì ?

INSPIRE là “Infrastructure for Spatial Information in the European Community” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ INSPIRE

INSPIRE có nghĩa “Infrastructure for Spatial Information in the European Community”, dịch sang tiếng Việt là “Cơ sở hạ tầng cho thông tin không gian trong Cộng đồng châu Âu”.

INSPIRE là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng INSPIRE là “Infrastructure for Spatial Information in the European Community”.

Một số kiểu INSPIRE viết tắt khác:
+ Institute for Pioneering of Education and Economic Excellence: Viện tiên phong về giáo dục và kinh tế xuất sắc.
+ Interplanetary Nano-Spacecraft Pathfinder in Relevant Environment: Công cụ tìm đường tàu vũ trụ nano liên hành tinh trong môi trường liên quan.
+ Innovation in Science Pursuit for Inspired Research: Đổi mới trong theo đuổi khoa học cho nghiên cứu đầy cảm hứng.
+ Institute of Public Interest Representation: Viện đại diện lợi ích công cộng.

Post Top Ad