IRMS là gì? Ý nghĩa của từ irms - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 29 tháng 8, 2023

IRMS là gì? Ý nghĩa của từ irms

IRMS là gì ?

IRMS là “Isotope Ratio Mass Spectrometry” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ IRMS

IRMS có nghĩa “Isotope Ratio Mass Spectrometry”, dịch sang tiếng Việt là “Khối phổ tỷ lệ đồng vị”.

IRMS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng IRMS là “Isotope Ratio Mass Spectrometry”.

Một số kiểu IRMS viết tắt khác:
+ Interstellar Radio Messages: Tin nhắn vô tuyến giữa các vì sao.
+ Indian Railway Medical Service: Dịch vụ y tế đường sắt Ấn Độ.
+ Isotope-ratio mass spectrometry: Khối phổ tỷ lệ đồng vị.
+ Indian Railway Management Service: Dịch vụ quản lý đường sắt Ấn Độ.
+ Information and Records Management Society: Hiệp hội quản lý thông tin và hồ sơ.
+ Isotope Ratio Mass Spectrometer: Khối phổ tỷ lệ đồng vị.
+ Imperial Russian Musical Society: Hiệp hội Âm nhạc Hoàng gia Nga.
+ Isotope Ratio Mass Spectrometers: Máy đo khối phổ tỷ lệ đồng vị.
+ Indian Railway Management Services: Dịch vụ quản lý đường sắt Ấn Độ.
+ Isotope Radio Mass Spectrometry: Khối phổ vô tuyến đồng vị.

Post Top Ad