ISACA là gì? Ý nghĩa của từ isaca - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 14 tháng 8, 2023

ISACA là gì? Ý nghĩa của từ isaca

ISACA là gì ?

ISACA là “Information Systems Audit and Control Association” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ISACA

ISACA có nghĩa “Information Systems Audit and Control Association”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội kiểm toán và kiểm soát hệ thống thông tin”.

ISACA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ISACA là “Information Systems Audit and Control Association”.

Post Top Ad