LMRA là gì? Ý nghĩa của từ lmra - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 16 tháng 8, 2023

LMRA là gì? Ý nghĩa của từ lmra

LMRA là gì ?

LMRA là “Last Minute Risk Assessment” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ LMRA

LMRA có nghĩa “Last Minute Risk Assessment”, dịch sang tiếng Việt là “Đánh giá rủi ro vào phút cuối”.

LMRA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng LMRA là “Last Minute Risk Assessment”.

Một số kiểu LMRA viết tắt khác:
+ Labour Market Regulatory Authority: Cơ quan quản lý thị trường lao động.
+ Labor Market Regulatory Authority: Cơ quan quản lý thị trường lao động.
+ Labour Market Regulation Authority: Cơ quan quản lý thị trường lao động.

Post Top Ad