MODE là gì? Ý nghĩa của từ mode - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 16 tháng 8, 2023

MODE là gì? Ý nghĩa của từ mode

MODE là gì ?

MODE là “Multiorder diffractive engineered” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MODE

MODE có nghĩa “Multiorder diffractive engineered”, dịch sang tiếng Việt là “Thiết kế nhiễu xạ đa bậc”.

MODE là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MODE là “Multiorder diffractive engineered”.

Post Top Ad