MTU là gì? Ý nghĩa của từ mtu - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 9 tháng 8, 2023

MTU là gì? Ý nghĩa của từ mtu

MTU là gì ?

MTU là “Maximum Transmission Unit” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MTU

MTU có nghĩa “Maximum Transmission Unit”, dịch sang tiếng Việt là “Đơn vị truyền tối đa”.

MTU là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MTU là “Maximum Transmission Unit”.

Một số kiểu MTU viết tắt khác:
+ Metric Ton Unit: Đơn vị mét tấn.
+ Migrants Trade Union: Công đoàn di cư.
+ Manmohan Technical University: Đại học Kỹ thuật Manmohan.
+ Munster Technological University: Đại học Công nghệ Munster.
+ Michigan Technological University: Đại học Công nghệ Michigan.
+ Mandalay Technological University: Đại học Công nghệ Mandalay.
+ Master Timing Unit: Đơn vị thời gian chính.
+ Micro Technology Unlimited: Công nghệ vi mô không giới hạn.
+ Motoren-und Turbinen Union: Công đoàn Motoren-und Turbinen.
+ Metric Tons Uranium: Metric Tấn Uranium.
+ Multi-Tenant Unit: Đơn vị nhiều người thuê.
+ Mongolian Trade Unions: Công đoàn Mông Cổ.
+ Management Treatment Unit: Đơn vị quản lý điều trị.
+ Mohajer Technical University: Đại học Kỹ thuật Mohajer.
+ Make Them Unique: Làm cho chúng trở nên độc đáo.
+ Materials Technology Unit: Khối Công nghệ Vật liệu.
+ Methodist Theological University: Đại học Thần học Methodist.
+ Mobile Test Unit: Đơn vị kiểm tra di động.
+ Medical Teaching Unit: Đơn vị giảng dạy y tế.
+ Mapping The Underworld: Lập bản đồ thế giới ngầm.
+ Mobile Training Unit: Đơn vị đào tạo di động.
+ Malaysia Technical University: Đại học Kỹ thuật Malaysia.

Post Top Ad