MUA là gì? Ý nghĩa của từ mua - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 30 tháng 8, 2023

MUA là gì? Ý nghĩa của từ mua

MUA là gì ?

MUA là “Message User Agent” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MUA

MUA có nghĩa “Message User Agent”, dịch sang tiếng Việt là “Tác nhân người dùng tin nhắn”.

MUA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MUA là “Message User Agent”.

Một số kiểu MUA viết tắt khác:
+ Manipulation under anesthesia: Thao tác dưới gây mê.
+ Medical University of the Americas: Đại học Y khoa Châu Mỹ.
+ Mail User Agent: Tác nhân người dùng thư.
+ Maritime Union of Australia: Liên minh Hàng hải Úc.
+ Meghalaya United Alliance: Liên minh thống nhất Meghalaya.
+ McGill University Archives: Lưu trữ Đại học McGill.
+ Multiple Use Area: Nhiều khu vực sử dụng.
+ Medically Underserved Area: Khu vực không được phục vụ về mặt y tế.
+ MANPADS-Under-Armor: MANPADS-Áo giáp.
+ Military Utility Assessment: Đánh giá tiện ích quân sự.
+ Mauritius Union Assurance: Mauritius Union Đảm bảo.
+ Ministry of University Affairs: Bộ Đại học.
+ Morphological Urban Area: Khu đô thị hình thái.
+ Maldives Unity Association: Hiệp hội thống nhất Maldives.
+ Manitoba Urban Association: Hiệp hội đô thị Manitoba.
+ Manx Utilities Authority: Cơ quan tiện ích Manx.
+ Miss University Africa: Hoa hậu Đại học Châu Phi.
+ Medically under-served area: Khu vực phục vụ y tế.
+ Multiunit activity: Hoạt động đa đơn vị.

Post Top Ad