NOW là gì? Ý nghĩa của từ now - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 19 tháng 8, 2023

NOW là gì? Ý nghĩa của từ now

NOW là gì ?

NOW là “National Organization for Women” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ NOW

NOW có nghĩa “National Organization for Women”, dịch sang tiếng Việt là “Tổ chức Quốc gia về Phụ nữ”.

NOW là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NOW là “National Organization for Women”.

Post Top Ad