NVQ là gì? Ý nghĩa của từ nvq - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 28 tháng 8, 2023

NVQ là gì? Ý nghĩa của từ nvq

NVQ là gì ?

NVQ là “National Vocational Qualifications” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ NVQ

NVQ có nghĩa “National Vocational Qualifications”, dịch sang tiếng Việt là “Chứng chỉ nghề quốc gia”.

NVQ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NVQ là “National Vocational Qualifications”.

Post Top Ad